První Krkonošská Realitní

Oceňování nemovitostí (znalecké posudky, expertízy, odhady)

Michal Danielis
m.danielis@pkr.cz
+420 777 300 093
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Jiří Danielis
danielis@pkr.cz
+420 602 464 450
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB 2012 - kdy musíte mít
s účinností od 1.ledna 2009

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace při:

 1. výstavbě nových budov
 2. při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. (Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší ne 25% celkové spotřeby energie.)
 3. při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle písmene a) nebo b).

Součástí průkazu musí být u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy posouzení s ohledem na alternativní způsoby vytápění, kterými jsou:

 

 1. decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů
 2. kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace)
 3. dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení
 4. tepelná čerpadla

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1000 m2 jsou povini umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. Tato povinnost se však týká pouze těch provozovatelů budov, kteří museli nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti z důvodu výstavby nových budov nebo z důvodu větších změn již dokončených budov.

PENB 2012 - kdy nemusíte mít

Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být, podle ustanovení § 6a odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění,mimo jiné splněny u:

 • při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu (např. zákon č.20/1987 Sb., *o státní památkové péči)
 • u budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let
 • u budov experimentálních
 • u budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti
 • u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
 • u budovy samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m2
 • u budov obsahující vnitřní technologické zdroje tepla
 • u výrobních budov v průmyslových areálech
 • u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění

Z výše uvedeného vyplývá, že na objekty sloužící k rekreaci (např. chaty) se nevztahují požadavky na energetickou náročnost budov dané § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 sb.

Co je to energetická náročnost budovy?

Termín pochází z anglického „Energy Performance of Buildings", česky přeloženo jako energetické chování budovy. Vyjadřuje množství energie skutečně spotřebované nebo odhadované pro plnění potřeb spojených s užíváním budovy. To zahrnuje vytápění, přípravu teplé a teplé užitkové vody, chlazení, větrání a osvětlení. Přesná definice energetické náročnosti pro české podmínky je uvedena v zákoně 406/2000 Sb. § 2 písm. f).

Jak se stanoví energetická náročnost budovy?

Způsob stanovení energetické náročnosti budovy určuje vyhláška 148/2007 Sb. Ve znění této vyhlášky se jedná o roční potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu vnitřního prostředí klimatizačním systémem (vlhčení, sušení vzduchu), chlazení, větrání a osvětlení včetně pohonů podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. Do energetické náročnosti budovy nezahrnujeme způsob výroby energie mimo posuzovanou budovu (výroba elektřiny, případně výroba tepla při dálkovém vytápění), ani účinnost jakéhokoli systému dodávajícího energii na hranici budovy. Do hodnocení budov nezahrnujeme energii dodávanou do technologických zařízení ( sporáky, pračky, lednice atd.) , i když se jejich účinek v podobě "ztrátového" tepla projeví zvýšením spotřeby energie pro chlazení a snížením spotřeby energie vytápění.
Energetickou náročnost pro účely hodnocení budov stanovujeme podle vyhlášky 148/2007 výpočtem pro stávající nebo navrhované budovy.

Jak se hodnotí energetická náročnost budovy?

Hodnocení znamená zatřídění budovy do klasifikační stupnice což výstup, který je pro koncového uživatele ten nejdůležitější. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s refereční hodnotou. Pokud je výsledek výpočtu rovný referenční hodnotě, je budova zařazena do klasifikační třídy C. Nejlepší budovy jsou zařazeny do klasifikační třídy A, nejhorší budovy pak do třídy F.

PENB 2013 legislativní změny

s účinností od 1. ledna 2013
1. 1. 2013 vstoupí do platnosti a účinnosti novela zákona č. 406/2000 sb. novela, která je v současné době předkládaná parlamentu ČR ukládá změny, které rozšiřují povinnosti vzhledem k energetickému zákonu nejen pro budovy veřejné správy a komerční objekty, ale i pro byty, bytové a rodinné domy. Postupně přinese v dohledných sedmi letech mnoho nových povinností majitelům budov a bytů pro vypracování energetických průkazů a energetických auditů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PROTI SOUČASNÉMU STAVU:

(A) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy;
  v případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto vybranou část
 2. při pronájmu celé budovy
 3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy;
  v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto vybranou část

(B) Předložit průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii:

 1. možnému kupujícímu budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy
 2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy
1. Krkonošská realitní © 2021   |   www.odhady-trutnov.cz