První Krkonošská Realitní

Oceňování nemovitostí (znalecké posudky, expertízy, odhady)

Michal Danielis
infopkr@email.cz
+420 777 300 093
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Jiří Danielis
danielis@pkr.cz
+420 602 464 450
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Podklady

Tržní ocenění (odhad)

Stavební pozemek

Základní

 • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší 3 měsíce, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Kopie snímku z katastrální mapy ne starší 1 rok, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán pro zaměření pozemků v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (pozemky, vznikly rozdělením nebo sloučením a tyto změny nejsou ještě zakresleny v katastrální mapě)
 • Nabývací tituly k nemovitostem s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí - kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další

 • Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, územní rozhodnutí nebo zařazení pozemku do zóny výstavby doložené schváleným územním plánem
 • Nájemní smlouva, pokud je pozemek pronajímán
 • Pokud je v části C listu vlastnictví vyznačeno věcné břemeno, zástavní smlouva nebo jiné omezení, je třeba doložit příslušnou listinu (smlouvu), kterou bylo věcné břemeno, zástavní smlouva či jiné omezení zřízeno
 • Veškeré existující odhady které jsou k dispozici
 • Informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize...)

 

Dokončená, zkolaudovaná nemovitost (RD, byt, bytový dům, chata, garáž, skladová hala, apod.)

Základní

 • Výpis z katastru nemovitostí, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Snímek z katastrální mapy, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (nemovitost byla dokončena, zkolaudována, dosud nebyla vložena do katastru nemovitostí)
 • Nabývací tituly k nemovitostem - kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další

 • U výnosových nemovitostí, jsou-li aktuálně pronajímány - nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části, pojistné smlouvy na nemovitosti - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod., doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok, doklad o provozních nákladech, doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti, seznam všech stavebních změn a modernizací na nemovitosti s uvedením jejich stáří.
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby předaná stavebníkem ke kolaudačnímu řízení nebo pro stavební povolení. Pokud není k dispozici, nemovitost zaměřím sám na místě.
 • Kolaudační rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci (pokud se kolaudační rozhodnutí nedochovalo, je třeba zajistit jiné doklady o stáří nemovitosti), ohlášení stavebnímu úřadu u staveb, kde byla provedena modernizace nebo opravy, které podléhaly pouze ohlášení, nebo souhlas s užíváním stavby.
 • Pokud je předmětem ocenění dům s jednotkami nebo jednotka dle zákona 72/1994 Sb. a jedná - li se o první převod, pak smlouva o výstavbě nebo prohlášení vlastníka.

Rozestavěná nemovitost (RD, byt, bytový dům, chata, garáž, skladová hala, apod.)

Základní

 • Výpis z katastru nemovitostí, na kterém údaje souhlasí se skutečným stavem
 • Snímek z katastrální mapy, údaje na snímku musí být v souladu se stavem dle výpisu z KN
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (rozestavěná stavba dosud nezapsaná v katastru nemovitostí)
 • Nabývací tituly k nemovitostem - kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.

Další

 • Stavební povolení s doložkou o nabytí právní moci nebo jiný odpovídající doklad o tom, že stavba je budována legálně. Jsou - li prováděny stavební úpravy na ohlášení, pak kopii ohlášení stavebnímu úřadu
 • Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby, příp. smlouva o smlouvě budoucí na dodávku stavby,  návrh smlouvy o dílo předložený jako součást cenové nabídky. Smlouvu o dílo není nutno požadovat, pokud ji klient nebude uzavírat (výstavba nebo rekonstrukce svépomocí)
 • Sestavení rozpočtových nákladů
 • Stavební část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s razítkem příslušného stavebního úřadu. U nemovitostí většího rozsahu je vhodné dokumentaci předat odhadci po dohodě při místním šetření
 • Smlouva o poskytnutí investiční dotace na výstavbu/rekonstrukci nájemních bytů v obci pokud je předmětem ocenění budoucí stavba obecního nájemního domu za využití státní dotace
 • Nájemní smlouva uzavřená na dobu delší než do udělení souhlasu s užíváním stavby a smlouva o smlouvě budoucí kupní v případě výstavby na obecním pozemku.
 • Pokud je předmětem ocenění dům s jednotkami nebo jednotka dle zákona 72/1994 Sb., pak smlouva o výstavbě nebo prohlášení vlastníka

Zde je uveden pouze orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení odhadu případně znaleckého posudku nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat se odhadcem.

V případě požadavku zákazníka nabízím zajištění požadovaných podkladů (výpis z katastru nemovitostí, kopii (snímek) katastrální mapy, apod).

Ocenění dle vyhlášky (znalecký posudek)

 • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce) a musí souhlasit se skutečným stavem - nutný vždy
 • snímek (kopie) katastrální mapy v souladu se stavem v KN - nutný vždy, (ne starší 1 rok)
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.)
 • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
 • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
 • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotlivých podlaží domu)předchozí znalecké posudky
 • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného

Zde je uveden pouze orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení odhadu případně znaleckého posudku nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat.

V případě požadavku zákazníka nabízím zajištění požadovaných podkladů (výpis z katastru nemovitostí, kopii (snímek) katastrální mapy, apod).

 

1. Krkonošská realitní © 2024   |   www.odhady-trutnov.cz
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts